Waterstof therapie bij behandeling van kanker

Waterstof oefent anti-oxiderende en ontstekingsremmende effecten uit die kunnen worden gebruikt om kanker onder controle te houden, waarvan het optreden en de progressie nauw verband houden met per-oxidatie en ontsteking. (We weten uit verschillende wetenschappelijke onderzoek dat 85-90% van alle moderne gezondheidsklachten en ziektes hun oorsprong hebben door een energietekort in de cel, oftewel oxiderende cellen)

Er zijn vele wetenschappelijke studies omtrent waterstof inhalatie en kanker behandelingen

Betreffende een follow-up studie (behandelingen na verloop van tijd, ontwikkeld onderzoek)

follow-up studie uit bij 82 patiënten met stadium III en IV kanker die werden behandeld met waterstofinhalatie met behulp van de "real world evidence" (klinische bewijs)-methode. 

 

Inleiding

Moleculaire waterstofbiologie en waterstoftherapie zijn nieuwe en zich snel ontwikkelende onderzoeksgebieden.  ,  ,  Van waterstof is aangetoond dat het anti-oxiderende en ontstekingsremmende effecten heeft, en aangezien het optreden en de progressie van kanker nauw verband houden met per-oxidatie en ontsteking, kan waterstof een rol spelen bij de bestrijding van kanker. 

Follow-up studie uitgevoerd bij gevorderde kankerpatiënten die herstellen van waterstoftherapie.

 

Onderwerpen

Twee groepen patiënten: patiënten die thuis werden behandeld met waterstofinhalatie van maart 2014 tot april 2018, voornamelijk door middel van huisbezoeken en medische dossiers in ziekenhuizen. 

En patiënten die inhalatie van waterstof, voornamelijk uitgevoerd in de Guangdong Xukecheng Health Care Studio, China. Gespecialiseerde artsen zorgden voor zorg en begeleiding aan de vrijwilligers, beoordeelden indien nodig relevant materiaal en voerden 'prospectieve' observatiestudies uit. Het onderzoeksprotocol kreeg op 7 december 2018 ethische goedkeuring van de ethische commissie van het Fuda Cancer Hospital van de universiteit van Jinan (goedkeuringsnummer: Fuda20181207) en kwam overeen met de specificaties van de Verklaring van Helsinki van de World Medical Association.

Alle patiënten die voldeden aan de volgende criteria: (1) gevorderde kankerpatiënt volgens definitieve pathologische en beeldvormende diagnose; (2) de patiënt reageerde niet op conventionele behandelingen, kon geen conventionele behandeling krijgen vanwege systemische aandoeningen en ziekten, of verwierp de conventionele behandelingen; (3) de patiënt had andere symptomen, zoals slechte eetlust, vermoeidheid, slapeloosheid en pijn; (4) de patiënt met bestaande tumoren of/of abnormale tumormarkers; (5) in de leeftijd van 20-80 jaar, zonder duidelijk hart-, hersen-, long- en nierfalen en mentale afwijkingen, in staat om symptomen te beschrijven.

 

Resultaten

Na 3-46 maanden follow-up stierven 12 patiënten in stadium IV. Na 4 weken waterstofinhalatie rapporteerden patiënten significante verbeteringen in vermoeidheid, slapeloosheid, anorexia en pijn. Bovendien had 41,5% van de patiënten een verbeterde fysieke toestand, waarbij het beste effect werd bereikt bij patiënten met longkanker en het slechtste bij patiënten met pancreas- en gynaecologische kankers. 

 

Van de 58 gevallen waarbij een of meer abnormale tumormarkers verhoogd waren, waren de markers 13-45 dagen na inhalatie van waterstof bij 36,2% afgenomen. De grootste markerdaling was bij longkanker en de laagste bij pancreas- en lever maligniteiten. 

Van de 80 gevallen met tumoren die zichtbaar waren in beeldvorming, was het totale ziekte controlepercentage 57,5%, met volledige en gedeeltelijke remissie die 21-80 dagen na waterstof inhalatie optrad. 

Het ziekte controlepercentage was significant hoger bij stadium III-patiënten dan bij stadium IV-patiënten (respectievelijk 83,0% en 47,7%), met het laagste ziekte controlepercentage bij patiënten met pancreaskanker. 

Er werd geen hematologische toxiciteit waargenomen, hoewel in individuele gevallen kleine bijwerkingen werden waargenomen die spontaan verdwenen. 

 

Bij patiënten met gevorderde kanker, geïnhaleerde waterstof kan de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren en de progressie van kanker onder controle houden. Waterstofinhalatie is een eenvoudige, goedkope behandeling met weinig bijwerkingen die verder onderzoek rechtvaardigt als strategie voor klinische revalidatie van patiënten met gevorderde kanker. 

 

Waterstof inademing methode

Waterstof werd geproduceerd door een waterstof-zuurstofvernevelaar (Browns gas)

De patiënt bleef zitten of liggend, inhaleerde een mengsel van waterstof (66,7%) en zuurstof (33,3%) met spontane ademhaling in een neusslang of masker en een gas stroomsnelheid van 3000 ml/min. De waterstofinhalatie moet gedurende ten minste 3 opeenvolgende maanden worden voortgezet gedurende > 3 uur per dag.

 

 

Evaluatie

De reacties werden als volgt geëvalueerd op basis van veranderingen in de tumorgrootte gedetecteerd door computertomografie of magnetische resonantie beeldvorming :

Complete respons (CR), alle laesies/letsel verdwenen, (laesie is schade aan weefsel als gevolg van een aandoening) er verschenen geen nieuwe laesies en de tumormarkers waren gedurende ten minste 4 weken normaal.

Partiële respons (PR) (tumor in volume vermindert), vermindering van de maximale diameter van de laesie met 30% gedurende ten minste 4 weken.

Stabiele ziekte (SD), de som van de maximale diameter van de laesie nam niet af, of nam niet toe door progressieve ziekte.

Progressieve ziekte, nam de maximale diameter van de laesie toe met ten minste 20%, of er verschenen nieuwe laesies. 

 

Kwaliteit van leven-score

  • Na 2 weken waterstofinhalatie rapporteerden patiënten een vermindering van dyspnoe en een toename van de eetlust, evenals significante verbeteringen in hun fysieke, rol- en emotionele functies, met verminderde vermoeidheid, misselijkheid, braken en slapeloosheid. 
  • Na 4 weken behandeling waren de cognitieve functie, pijn, eetlust, constipatie en diarree allemaal significant verbeterd

 

Fysieke conditiescore

  • Na 3 maanden waterstof inhalatie therapie vertoonde 42% van de patiënten verbetering in fysieke conditie, 34% vertoonde stabiliteit en 24% vertoonde verslechtering.
  • Het verbeteringspercentage bij patiënten die werden behandeld met alleen waterstofinhalatie was 32% en dat van patiënten die waterstof inhalatie therapie kregen in combinatie met andere behandelingen was 44%; en er was geen significant verschil tussen de twee groepen
  • Na 2 weken waterstofinhalatie rapporteerden patiënten een vermindering van dyspnoe en een toename van de eetlust, evenals significante verbeteringen in hun fysieke, rol- en emotionele functies, met verminderde vermoeidheid, misselijkheid, braken en slapeloosheid.
  • Er was variatie in de verbeteringen in fysieke fitheid bij patiënten met verschillende tumortypes. De grootste verbetering in fysieke fitheid werd waargenomen bij longkankerpatiënten (68%), terwijl pancreas kankerpatiënten (0%) en patiënten met gynaecologische tumoren (12%) de minste verbetering lieten zien. De verbetering van patiënten met longkanker was significant groter dan die van patiënten met gynaecologische en pancreaskanker (tabel 3).

 

 

Discussie

Observaties van 82 patiënten met gevorderde kankers die waterstof inhalatie therapie met spontane ademhaling kregen, suggereren dat waterstoftherapie op vier manieren werkt. Ten eerste verbetert waterstof inhalatie therapie de kwaliteit van leven van patiënten. 

 

  De positieve effecten van waterstofinhalatie op kankerpatiënten zijn dus zeer bemoedigend.

Volgens onze vervolgwaarnemingen is het effect van waterstof op de bestrijding van kanker niet alleen gerelateerd aan het tumortype, maar ook aan de wijze van toediening. 

In dit onderzoek werd waterstof ingeademd met 66,6%, met een stroomsnelheid van 3000 ml/min. Hebben de meeste onderzoekers 1-4% waterstof gebruikt om de moleculair biologische effecten van waterstof te bestuderen. 

Rapporten over de effecten van hoge druk of hoge concentratie waterstof zijn zeldzaam, Yamamoto et al. bestudeerde de verdeling van waterstof bij ratten na continue inademing bij 3%. De waterstofconcentratie in de spieren nam gedurende de eerste 20 minuten geleidelijk toe met de tijd en bereikte de hoogste concentratie in de lever en de laagste in de nieren. De inhalatie tijd in dit onderzoek was meer dan 3 uur per dag, waarbij sommige patiënten 8 uur ononderbroken werden behandeld. Er kan worden gespeculeerd dat de daling van tumormarkers na 13-45 dagen en het verschijnen. Dit is het eerste rapport van waterstofinhalatie therapie die resulteert in verminderde tumormarkers en tumorkrimp. 

Bovendien inhaleerden patiënten in deze studie een mengsel van waterstof en zuurstof, geen zuivere waterstof.  ,  Onze bevindingen tonen dus aan dat het inademen van zuurstof samen met waterstof de progressie van kanker helpt beheersen. 

Ten slotte kan waterstof worden afgegeven door inademing, het drinken van waterstofrijk water en het injecteren van waterstofrijke zoutoplossing. Waterstof is een gas en de oplosbaarheid in water is erg laag, dus het is moeilijk om ervoor te zorgen dat de vereiste concentratie in weefsels wordt bereikt door waterstofrijk water te drinken. 

Er is gemeld dat waterstof in de hersenen niet detecteerbaar is na het drinken van waterstofrijk water. Hoewel injectie van waterstofrijke zoutoplossing de concentratie van waterstof in het bloed snel kan verhogen, zal continue infusie van grote hoeveelheden zoutoplossing leiden tot water-zoutretentie. 

Inhalatie van waterstof is de eenvoudigste toedienings methode en het inhaleren van 66,6% waterstof kan een snelle stijging van de waterstofconcentratie in weefsels bereiken, waarbij over het algemeen binnen 30 minuten een piek van 520 M wordt bereikt. Aanhoudende inademing van waterstof handhaaft hoge bloedspiegels, equivalent aan 600 M, wat de groei van kankercellen in vitro remt .  

 

  De positieve effecten van waterstofinhalatie op kankerpatiënten zijn dus zeer bemoedigend.

Volgens onze vervolgwaarnemingen is het effect van waterstof op de bestrijding van kanker niet alleen gerelateerd aan het tumortype, maar ook aan de wijze van toediening. 

In dit onderzoek werd waterstof ingeademd met 66,6%, met een stroomsnelheid van 3000 ml/min. Hebben de meeste onderzoekers 1-4% waterstof gebruikt om de moleculair biologische effecten van waterstof te bestuderen. 

Rapporten over de effecten van hoge druk of hoge concentratie waterstof zijn zeldzaam, Yamamoto et al. bestudeerde de verdeling van waterstof bij ratten na continue inademing bij 3%. De waterstofconcentratie in de spieren nam gedurende de eerste 20 minuten geleidelijk toe met de tijd en bereikte de hoogste concentratie in de lever en de laagste in de nieren. De inhalatie tijd in dit onderzoek was meer dan 3 uur per dag, waarbij sommige patiënten 8 uur ononderbroken werden behandeld. Er kan worden gespeculeerd dat de daling van tumormarkers na 13-45 dagen en het verschijnen. Dit is het eerste rapport van waterstof inhalatie therapie die resulteert in verminderde tumormarkers en tumorkrimp. (2019)

Bovendien inhaleerden patiënten in deze studie een mengsel van waterstof en zuurstof, geen zuivere waterstof.  ,  Onze bevindingen tonen dus aan dat het inademen van zuurstof samen met waterstof de progressie van kanker helpt beheersen. Browns gas!

 

Ten slotte kan waterstof worden afgegeven door inademing, het drinken van waterstofrijk water en het injecteren van waterstofrijke zoutoplossing. 

Waterstof is een gas en de oplosbaarheid in water is erg laag, dus het is moeilijk om ervoor te zorgen dat de vereiste concentratie in weefsels wordt bereikt door waterstofrijk water te drinken. 

Er is gemeld dat waterstof in de hersenen niet detecteerbaar is na het drinken van waterstofrijk water. Hoewel injectie van waterstofrijke zoutoplossing de concentratie van waterstof in het bloed snel kan verhogen, zal continue infusie van grote hoeveelheden zoutoplossing leiden tot water-zoutretentie. 

Inhalatie van waterstof is de eenvoudigste toedienings-methode en het inhaleren van 66,7% waterstof kan een snelle stijging van de waterstofconcentratie in weefsels bereiken, waarbij over het algemeen binnen 30 minuten een piek van 520 M wordt bereikt. Aanhoudende inademing van waterstof handhaaft hoge bloedspiegels, equivalent aan 600 M, wat de groei van kankercellen in vitro remt .  De efficiëntie van waterstofinhalatie wordt gemakkelijk beïnvloed door het inhalatie hulpmiddel (Neusbril)

 

(In 2014 bekritiseerde Hanahan  het gebruik van de term 'kankeroorlog', waardoor het gebruik van giftige medicijnen of een overdreven agressieve behandeling van ongeneeslijke kanker toenam. Deze term leidde ertoe dat veel patiënten met gevorderde kanker sterk aanbevolen behandelingen met ernstige bijwerkingen kregen in plaats van dat ze toegang kregen tot palliatieve zorg. Haines  stelde voor dat de tijd is gekomen om de term 'kankeroorlog' te veranderen. De selectieve antioxiderende, ontstekingsremmende en signaalconditionerende effecten van waterstof kunnen een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de micro-omgeving van kanker.  Meer recentelijk is moleculaire waterstof ook in verband gebracht met de immuunfunctie, waardoor CD8 +T-cellen in een uitgeputte toestand door de mitochondriale functie te behouden en hun antitumorfunctie te herstellen, waardoor de prognose van patiënten met gevorderde kanker wordt verbeterd. 

 

Potentieel

Onderzoeken naar het potentieel van waterstof om tumoren te behandelen hebben een lange geschiedenis en veel bewijs. Al in 1975 hebben Dole et al.  meldden dat waterstof kanker remde. Muizen met plaveiselcel-carcinoom van de huid kregen een mengsel van 97,5% waterstof en 2,5% zuurstof (bij een druk van 8 atmosfeer), en de tumor kromp significant na 2 weken, terwijl de controlegroep die hyperbare zuurstof-helium ontving dergelijke veranderingen niet vertoonde. 

In 2008 hebben Saitoh et al. rapporteerde dat met waterstof verrijkt elektrolytisch water met neutrale pH de efficiëntie van kolonievorming en koloniegrootte van menselijke HSC-4-tongkankercellen remde, terwijl het geen significant remmend effect had op normale tongepithelioïde cellen en ook de groei en het migratievermogen van menselijk HT-1080-fibrosarcoom remde cellen. 

In 2009 hebben Saitoh et al.  rapporteerde ook dat verbeterd platina-colloïde waterstofhoudend water een remmend effect had op de kolonievorming en de grootte van menselijke HSC-4-tongkankercellen. 

In 2011, Zhao et al.  vonden dat waterstof het optreden van door straling geïnduceerd lymfoom verhinderde. 

In 2015 Runtuwene et al. rapporteerde dat waterstof de overlevingskans van darmkanker-dragende muizen verhoogde, apoptose van kankercellen induceerde en de gevoeligheid van darmkankercellen voor 5-fluorouracil verhoogde. 

 

zie onderzoek:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6779007/

gerelateerde onderzoeken:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6691140/

 

Waterstoftherapie.nl 

Aqua2heal.com